NQHĐQT V/v lập danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Vui lòng xem chi tiết trong file đình kèm: NQHĐQT V/v Lập danh sách cổ đông và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày đăng: 27/02/2018