Nghị quyết HĐQT Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng

Nghị quyết HĐQT Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng – Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Nghị quyết HĐQT Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng

Ngày đăng: 13/01/2017