Nghị quyết HĐQT V/v xử lý số cổ phần lẻ và số cổ phần không bán hết

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc xử lý số cổ phần lẻ và số cổ phần không bán hết

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Nghị quyết HĐQT V/v xử lý số cổ phần lẻ và số cổ phần không bán hết

Ngày đăng: 27/12/2016