Board of Directors Resolution on Appointment of Chairman of the Board of Directors

Board of Directors Resolution on Appointment of Chairman of the Board of Directors

Resolution of the Board of Directors of Da Nang Pharmaceutical – Medical Equipment Joint Stock Company on the appointment of Mr. Do Thanh Trung as the Chairman of the Board of Directors of Da Nang Pharmaceutical – Medical Equipment Joint Stock Company from the date January 21, 2019. Please...
READ MORE
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng