Annual report 2016

Annual report 2016

Annual Report 2016 of Da Nang Pharmaceutical – Medical Equipment Joint Stock Company Please see details in the attached file: Annual report 2016
READ MORE
Annual report 2015

Annual report 2015

Annual Report 2015 of Da Nang Pharmaceutical – Medical Equipment Joint Stock Company Please see details in the attached file: 2015 Annual Report
READ MORE
Annual Report 2014

Annual Report 2014

Annual report 2014 of Da Nang Pharmaceutical – Medical Equipment Joint Stock Company Please see details in the attached file: Annual Report 2014
READ MORE
Report on corporate governance in 2012

Report on corporate governance in 2012

Report on corporate governance in 2012
READ MORE
Charter of Da Nang Pharmaceutical – Medical Equipment Joint Stock Company amended and supplemented the 3rd time on April 25, 2014

Charter of Da Nang Pharmaceutical – Medical Equipment Joint Stock Company amended and supplemented the 3rd time on April 25, 2014

The organization and operation charter of the company was built into 21 chapters and 52 articles. Please see details “Charter of Da Nang Pharmaceutical – Medical Equipment Joint Stock Company” here.
READ MORE
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng