Report on management situation in the first 6 months of 2016

Report on management situation in the first 6 months of 2016

Report on management situation in the first 6 months of 2016
READ MORE
2016 administrative situation report

2016 administrative situation report

2016 administrative situation report
READ MORE
Charter of Da Nang Pharmaceutical Joint Stock Company – Da Nang Medical Equipment revised on April 25, 2015 (May 20, 2015)

Charter of Da Nang Pharmaceutical Joint Stock Company – Da Nang Medical Equipment revised on April 25, 2015 (May 20, 2015)

Charter of Da Nang Pharmaceutical – Medical Equipment Joint Stock Company amended April 25, 2015 Please see details in the attached file: Charter of Dapharco on April 25, 2015
READ MORE
Dapharco’s governance regulations on September 24, 2014

Dapharco’s governance regulations on September 24, 2014

Regulation on management of Da Nang Pharmaceutical – Medical Equipment Joint Stock Company (Dapharco) issued on September 24, 2014. Please see details at the attached file: QUY_CHE_QUAN_TRI_2014
READ MORE
Charter of Da Nang Pharmaceutical – Medical Equipment Joint Stock Company revised and supplemented for the 4th time on August 14, 2014 (August 15, 2014)

Charter of Da Nang Pharmaceutical – Medical Equipment Joint Stock Company revised and supplemented for the 4th time on August 14, 2014 (August 15, 2014)

Charter of the 4th Amendment and Supplementary Pharmaceutical Joint Stock Company nagfy August 14, 2014 amending Article 5 of the 3rd Amendment and Supplement Charter on May 24, 2014 as follows: The company’s charter capital is VND 50,400,000,000 (fifty billion, four hundred million Vietnamese dongs). The total charter capital...
READ MORE
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng