2015 audited financial statements

2015 audited financial statements

Please see details in the attached file:BCTC_MAU
READ MORE
2014 audited financial statements

2014 audited financial statements

Please see details in the attached file: Bao_cao_tai_chinh_da_duoc_kiem_toan_den_31-12-2014
READ MORE
Audited financial statements to December 31, 2011

Audited financial statements to December 31, 2011

Please see details in the attached file: BCTC2011
READ MORE
Audited financial statements to December 31, 2012

Audited financial statements to December 31, 2012

Please see details in the attached file: BCTC2012
READ MORE
Audited financial statements to December 31, 2013

Audited financial statements to December 31, 2013

Please see details in the attached file: Bao-cao-tai-chinh-da-duoc-kiem-toan-cong-ty-Dapharco-2013
READ MORE
2016 audited financial statements

2016 audited financial statements

2016 audited financial statements
READ MORE
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng