Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà nẵng năm.

Vui lòng xem chị tiết trong file đính kèm:

1. Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
2. Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ngày đăng: 26/04/2018