Tin tức & sự kiện

Tin tức & sự kiện

Ông Nguyễn Xuân Anh - Phó Bí thư thành ủy ĐN gắn Huân chương lên cờ truyền thống của công tyDoanh thu bình quân hàng năm đạt trên 2.000 tỷ đồng, mức chi trả cổ tức hàng năm trên 18%, thu nhập bình quân của người lao động hơn 6,5 triệu đồng/tháng.Đội ngũ CB-CNV của công ty hiện nay là 501 người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu phát triển của công ty trong giai đoạn mới.
Nghị quyết V/v Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Ban Điều Hành, Trưởng Ban Kiểm Soát
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng.