Tin tức & sự kiện

Tin tức & sự kiện

Dapharco tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Sáng ngày 28/4/2016 Công ty CP Dược-TBYT Đà Nẵng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, tham dự Đại hội có 157 cổ đông đại diện cho 4.688.234 CP, chiếm tỷ lệ 93,02% tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã nghe Ông Tống Viết Phải trình bày báo cáo của Ban điều hành, báo cáo tài chính năm 2015, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Theo đó năm vừa qua tổng doanh thu đạt được 1.833 tỷ đồng đạt 102% so với kế hoạch đã được HĐQT căn cứ tình hình thực tế điều chỉnh từ tháng 6/2015. Lợi nhuận trước thuế đạt 20,7 tỷ vượt 3% so với KH. Vốn chủ sở hữu hiện có là 99,8 tỷ đồng tăng 6.6% sơ với năm 2014.
Theo Dapharco
Số lượt đọc: 1094 - Cập nhật lần cuối: 19/08/16 10:25:02
[Trở về]