Tin tức & sự kiện

Tin tức & sự kiện

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015
Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng.

- Các tài liệu tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bao gồm:
     1. Chương trình nghị sự
     2. Tờ trình hội đồng quản trị 2015
     3. Báo cáo hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015
     4. Báo cáo ban kiểm soát năm 2014
     5. Báo cáo hoạt động ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015
     6. Báo cáo tài chính năm 2014
     7. Tờ trình sửa đổi điều lệ
     8. Qui chế làm việc đại hội đồng cổ đông năm 2015
     9. Qui chế bầu cử 2015
    10. Dự thảo nghị quyết năm 2015
Tất cả tài liệu trên trong file đính kèm: Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Theo dapharco
Số lượt đọc: 819 - Cập nhật lần cuối: 15/04/15 04:45:52
[Trở về]