Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở chứng khoán của mã chứng khoán DDN là ngày 05/04/2018 để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu của công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco)
Hợp đồng kiểm toán số 1217175/ASIC-TC-ĐN ngày 28 tháng 12 năm 2017 về việc kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng