Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Hợp đồng kiểm toán số 1018096/AISCDN-DN ngày 12 tháng 11 năm 2018 về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng
Công ty cổ phần Dược - Thiết Bi Y Tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN thay đổi ủy quyền người công bố thông tin kể từ ngày 08/11/2018
Quyết định hội đồng quản trị V/v Bổ nhiệm ông Pham Ngọc Hà làm người quản trị công ty thay thế ông Nguyễn Trung kể từ ngày 01/11/2018
Quyết định hội đồng quản trị V/v Miễn nhiệm chức vụ Người quản trị công ty của Ông Nguyễn Trung kể từ ngày 01/11/2018
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng thay đổi lần thứ 9 ngày 29 tháng 10 năm 2018