Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Quyết định thôi kiêm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Trần Nhân Triết và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Bá Hải kể từ ngày 01/01/2016
Nghị quyết Ban kiểm soát về việc thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng đối với Bà Đỗ Thị Quỳnh Giao.
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 ngày 27 tháng 05 năm 2015
Thông báo số 1146/TB-VSD ngày 18/05/2015 của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chúng khoán
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng.