Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Thông báo của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung của công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) - mã DDN
Công ty cổ phần dược - thiết bị y tế Đà Nẵng công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán DDN (Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu DDN của công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam