Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (DAPHARCO) mã chứng khoán: DDN
Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở chứng khoán của mã chứng khoán DDN là ngày 05/04/2018 để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu của công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco)