Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 07 tháng 03 năm 2017 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào lúc 8h00 ngày 22 tháng 04 năm 2017, địa điểm sẽ thông báo sau.
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng - Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng
Nghị quyết HĐQT Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng - Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc xử lý số cổ phần lẻ và số cổ phần không bán hết