Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc xử lý số cổ phần lẻ và số cổ phần không bán hết
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán cổ phiếu công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng.
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (DDN - Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng) với số lượng chào bán 3.780.000 cổ phiếu.
Biên bản và nghị quyết đại hồi đồng cổ đông năm 2016 của công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng năm 2016
Thư mời và tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2016 công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng