Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán DDN (Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu DDN của công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng
Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà nẵng năm.