Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (DDN - Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng) với số lượng chào bán 3.780.000 cổ phiếu.
Biên bản và nghị quyết đại hồi đồng cổ đông năm 2016 của công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng năm 2016
Thư mời và tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2016 công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng
Nghị quyết của Ban kiểm soát công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 về việc bổ nhiệm chức ủy viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Anh Xuân kể từ ngày 24/03/2016
Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc bổ nhiệm chức thành viên hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Thành Trung kể từ ngày 23/03/2016