Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Thông báo số 957/TB-SGDHN của SGD chứng khoán Hà Nội V/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ phiếu của công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (MCK: DDN)
Quyết định số 543/QĐ-SGDHN của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng (MCK: DDN)
Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN Thông báo V/v đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới phát hành trên SGDCK Hà Nội
Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN thông báo về việc lập thủ tục nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoàn thay đổi lần thứ 3 ngày 14 tháng 08 năm 2018 của công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN