Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu DDN của công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng
Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà nẵng năm.
Điều lệ công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng đã được đại hội cổ đông thông qua tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng đã được đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018