Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoàn thay đổi lần thứ 3 ngày 14 tháng 08 năm 2018 của công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN
Thông báo của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung của công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) - mã DDN
Công ty cổ phần dược - thiết bị y tế Đà Nẵng công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán DDN (Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng)