Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng - Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng
Nghị quyết HĐQT Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng - Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc xử lý số cổ phần lẻ và số cổ phần không bán hết
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán cổ phiếu công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng.