Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Công ty cổ phần Dược - Thiết Bi Y Tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN thay đổi ủy quyền người công bố thông tin kể từ ngày 08/11/2018
Quyết định hội đồng quản trị V/v Bổ nhiệm ông Pham Ngọc Hà làm người quản trị công ty thay thế ông Nguyễn Trung kể từ ngày 01/11/2018
Quyết định hội đồng quản trị V/v Miễn nhiệm chức vụ Người quản trị công ty của Ông Nguyễn Trung kể từ ngày 01/11/2018
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng thay đổi lần thứ 9 ngày 29 tháng 10 năm 2018
Thông báo số 987/TB-SGDHN ngày 27/8/2018 của Sở giao dịch chưng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Mã chứng khoán: DDN