Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Quyết định hội đồng quản trị V/v Miễn nhiệm chức vụ Người quản trị công ty của Ông Nguyễn Trung kể từ ngày 01/11/2018
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng thay đổi lần thứ 9 ngày 29 tháng 10 năm 2018
Thông báo số 987/TB-SGDHN ngày 27/8/2018 của Sở giao dịch chưng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Mã chứng khoán: DDN
Thông báo số 957/TB-SGDHN của SGD chứng khoán Hà Nội V/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ phiếu của công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (MCK: DDN)
Quyết định số 543/QĐ-SGDHN của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng (MCK: DDN)