Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Điều lệ Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng ngày 01 tháng 01 năm 2017
Điều lệ công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng sửa đổi ngày 28/04/2016
Điều lệ công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng sửa đổi ngày 25 tháng 04 năm 2015
Qui chế quản trị Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) ban hành ngày 24 tháng 09 năm 2014.