Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Thông báo của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN.
Thông báo V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN.
Công văn xin Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN
Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN về việc thay đổi người phụ trách quản trị công ty. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Anh Xuân giữ vị trí người phụ trách quản trị công ty thay ông Phạm Ngọc Hà kể từ ngày 30/01/2019
Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc bổ nhiệm ông Đỗ Thành Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng kể từ ngày 21/01/2019.